ପାଇପ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

15 ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |

କାରଖାନା ଭ୍ରମଣ |

ଭାଗ 1: ମେସିନ୍ ଅଂଶ |

ଭାଗ 2: Hdpe ପାଇପ୍ |

ଭାଗ 3: ଷ୍ଟିଲ୍ ୱେସ୍ Hdpe ପାଇପ୍ |

ଭାଗ 4: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଫିଟିଂ |

ଭାଗ 5: ପୋର ମେଶ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ Hdpe ପାଇପ୍ |

ଭାଗ 6: Hdpe ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ |